Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen sportpoeders.nl en klant.

1.2 Door een bestelling te plaatsen geeft de klant te kennen en akkoord te gaan met de leverings- en betalingsvoorwaarden.

1.3 sportpoeders.nl kan indien sprake is van gewijzigde inzichten ten allen tijden haar leverings- en betalingsvoorwaarden aanpassen. De voorwaarden die golden ten tijde van de bestelling, zullen in acht worden genomen en in stand worden gehouden.

1.4 Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen sportpoeders.nl en de klant welke op deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.5 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de klant, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.6 De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en bezitten de eigenschappen die door sportpoeders.nl in het aanbod worden genoemd. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van een product van minder dan 3 maanden, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van het betalen van de bestelling en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3. Prijzen

3.1 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is sportpoeders.nl bevoegd de in de webwinkel vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

3.3 Alle prijzen worden in € vermeld.

4. Levering

4.1 Aflevering door sportpoeders.nl geschiedt in de plaats van vestiging van sportpoeders.nl door afgifte aan de vervoerder, welke de klant heeft gekozen. Sportpoeders.nl kan er in bepaalde situaties voor kiezen om van de gekozen vervoerder af te wijken, indien dit vereist is wegens onvoorziene zaken. Hier zal de klant van op de hoogte gesteld worden en eventueel teveel betaalde verzendkosten worden terug betaald aan de klant.

4.2 Indien een gedeelte van de bestelling pas later kan worden geleverd, zal dezelfde verzendwijze gebruikt worden. Hier kan van afgeweken worden, wanneer de kosten van de zending hoger zijn dan het na te zenden product. In dit geval zal een goedkopere verzendmethode gebruikt worden. Aan nalevering zijn geen extra kosten verbonden.

4.3 Indien de levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal sportpoeders.nl in overleg met de klant het reeds betaalde bedrag aan de klant terug betalen.

4.4 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

4.5 Wanneer producten ontbreken in uw bestelling of wanneer u een lege doos/envelop ontvangt, dient u sportpoeders.nl hier direct van op de hoogte te stellen. We zullen dit onderzoeken en u bent verplicht om mee te werken en de vragen die gesteld worden te beantwoorden. Dit om een eventuele diefstal van product(en) te kunnen rapporteren.

4.6 De klant is verplicht sportpoeders.nl van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang sportpoeders.nl geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij sportpoeders.nl bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u sportpoeders.nl om – indien nodig – uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

4.7 Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u sportpoeders.nl hiervan op de hoogte te stellen en medewerking te verlenen aan het retour zenden van de fout geleverde producten. Sportpoeders.nl zal een retourlabel toesturen en het pakket dient terug gestuurd te worden. Sportpoeders.nl zal de meest dichtstbijzijnde locatie kiezen waar het pakket kan worden ingeleverd.

4.8 Wanneer een bestelling niet geleverd kan worden wegens onjuiste adres gegevens en hier extra kosten voor gemaakt moeten worden, zijn deze extra kosten voor de klant. Sportpoeders.nl gaat er vanuit dat het correcte aflever adres is achtergelaten en is niet aansprakelijk voor voortvloeiende kosten, bij onjuiste adres gegevens.

4.9 Wanneer de levering van een zending vertraagd is bij de vervoerder, is dit niet te verantwoordelijkheid van sportpoeders.nl. Sportpoeders.nl zal er in dat geval alles aan doen om een zending alsnog z.s.m bij de klant geleverd te krijgen, maar is gebonden aan het beleid van de vervoerder. Wanneer een zending langer dan 3 dagen vertraagd is, kan er door sportpoeders.nl een onderzoek gestart worden naar het vermiste pakket bij de vervoerder. Wanneer het onderzoek van de vervoerder is afgerond en een zending blijkt vermist te zijn, wordt de bestelling nogmaals verzonden op kosten van sportpoeders.nl of het bedrag wordt terugbetaald.

5. Betaling

5.1 U dient per IDeal, Sofort banking, Mister Cash, Bancontant, PayPal of per bankoverschrijving te betalen.

5.2 Indien sportpoeders.nl toestaat dat op rekening wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

5.3 U kunt de betaling niet verrekenen met tegen vorderingen. U mag de betaling evenmin om welke reden dan ook opschorten.

5.4 Vooruitbetaling kan slechts door betaling via bankoverschrijving.

5.5 Indien u niet (tijdig) betaalt, bent u de wettelijke (handels) rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van 10,- verschuldigd. Sportpoeders.nl kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.

5.6 Wanneer u niet tijdig een online betaling afrond, zal de bestelling geannuleerd worden door de betaalprovider. Wanneer de klant de bestelling vervolgens betaald via bankoverschrijving, dient sportpoeders.nl hiervan op de hoogte gesteld te worden. De bestelling kan in dat geval weer in behandeling genomen worden.

5.7 Wanneer een bestelling verzonden wordt naar een land buiten de Europese Unie, zullen er invoerrechten en btw heffingen betaald moeten worden in het land van bestemming. Deze kosten zijn voor rekening van de ontvanger.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van sportpoeders.nl, totdat u aan al uw (betaling) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat, ongeacht voor welk afgeleverd artikel de betalingsverplichting is ontstaan.

6.2 Sportpoeders.nl is onherroepelijk gemachtigd, zodra de klant met welke verplichting dan ook in gebreken is, de artikelen die het eigendom van sportpoeders.nl zijn gebleven bij de klant terug te nemen.

7. Retourrecht

7.1 De klant heeft het recht door sportpoeders.nl geleverde artikelen binnen 14 werkdagen (de zichttermijn) ingaande de dag na ontvangst te retourneren in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur of pakbon, tenzij anders vermeld gezien de aard van het product en verpakking. De geretourneerde artikelen mogen niet gedragen, gebruikt, geopend of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven.

7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt sportpoeders.nl het bedrag van de geplaatste bestelling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retour ontvangst van de artikelen, terug.

7.3 Wanneer een product wordt geretourneerd, dient de klant de kosten van de retour zending te voldoen.

7.4 Van het retourrecht zijn uitgesloten: artikelen waarvan de verzegeling verbroken is. Artikelen die door beschadiging niet meer verkoopbaar zijn. Artikelen die gezien de verpakking niet gecontroleerd kunnen worden of deze al geopend en/ of gebruikt zijn geweest.

7.5 De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de klant. Sportpoeders.nl accepteert in dat opzicht een door de vervoerder afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retouren-memo of vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging, of een soortgelijk document.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Sportpoeders.nl is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten in de website of door leveranciers of producenten verstrekte gegevens. Tevens geldt geen aansprakelijkheid op niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

9 Transportrisico

9.1 Sportpoeders.nl draagt het risico van beschadiging en verlies der artikelen tijdens transport. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over,

9.2 In geval van retourzending draagt de klant het transportrisico. Nadat de artikelen door sportpoeders.nl in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op sportpoeders.nl over.

9.3 Indien één of meer artikelen tijdens transport van sportpoeders.nl naar de klant zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is sportpoeders.nl gerechtigd de prijs der artikelen op de klant te verhalen.

10. Geschillen

10.1 Op alle overeenkomsten tussen sportpoeders.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Bij gerechtelijke procedures tussen sportpoeders.nl  en de klant heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en, indien en van zover wettelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten, is de rechter in het arrondissement waar sportpoeders.nl is gevestigd bevoegd, tenzij sportpoeders.nl voor de rechter van de woon- respectievelijk vestigingsplaats van de klant kiest.

11 Privacy

11.1 De persoonlijke gegevens van de klant worden voor een snelle en probleemloze bestelafwikkeling in ons klantensysteem opgeslagen. Uiteraard hanteren wij bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de opgestelde wetgeving. Sportpoeders.nl gebruikt de gegevens van de klant voor (interne) marketingdoeleinden, zoals het toesturen van nieuwsbrieven.

11.2 Sportpoeders.nl zal (zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking) in geen geval uw gegevens doorgeven aan derden.

12 Gebruik

12.1 Raadpleeg altijd uw arts voor het gebruik van voedingssupplementen als u voorgeschreven of zonder recept verkrijgbare medicijnen gebruikt of als u een medische geschiedenis heeft inclusief maar niet beperkt tot: hoge of lage bloeddruk, hartritmestoornis, beroerte, hart, lever, nier of schildklieraandoening, epilepsie, psychische aandoeningen, diabetes, moeite met urineren door een vergrootte prostaat of als u antidepressiva gebruikt of ieder andere vorm van medicatie.

12.2 Staak gebruik en raadpleeg uw arts als u enig ongewenst effect ervaart door het gebruik van een voedingssupplement.

12.3 Overschrijd nooit de aanbevolen dosering. Gebruik een product NIET als de veiligheid seal open is of ontbreekt.

12.4 Sommige producten bij sportpoeders.nl kunnen ondanks dat ze voor de Nederlandse wetgeving 100% legaal zijn, ingrediënten bevatten die door sommige sportbonden/organisaties niet zijn toegestaan. De aanwezigheid van deze stoffen kan bij topsporters tot een positieve dopingcontrole leiden. Als topsporter dient u dus altijd eerst navraag te doen bij uw eigen sportbond.

12.5 Producten die aangeschaft zijn bij sportpoeders.nl dienen altijd buiten bereik van kinderen en (huis)dieren bewaard te worden.

12.6 Gebruiker neemt alle risico’s, verantwoordelijkheden en consequenties met betrekking tot het gebruik van producten die aangeschaft zijn op sportpoeders.nl voor eigen rekening.

13 Overige Bepalingen

13.1 De inhoud van deze algemene voorwaarden alsmede de inhoud van alle andere uitingen van sportpoeders.nl al dan niet op internet- is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. sportpoeders.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. sportpoeders.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Would you like to have €5,- discount?

Join our newsletter and receive €5,- discount on your order! Stay on top of our weekly deals and new products.

We won't spam you! Read our privacy policy for more information.

Shopping Cart
Onafhankelijk geverifieerd
6607 beoordelingen
$(document).ready(function() { $(".add_to_cart_button").removeClass("ajax_add_to_cart") });